Predmeti

ANALIZA SAVREMENE ARHITEKTONSKE KONCEPTUALIZACIJE

Naziv predmeta

ANALIZA SAVREMENE ARHITEKTONSKE KONCEPTUALIZACIJE

 Šifra

01.08.52.

Odgovorni nastavnik 

  Prof.dr. Adnan Pašić, dipl.ing.arh.

Ostali učesnici u nastavi

  arhitekti iz prakse

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa teoretskim osnovama i sticanje znanja za razumijevanje pretpostavki i vidova savremene arhitektonske konceptualizacije, putem istraživanja savremenih arhitektonskih pojava i djela savremene arhitekture, kao dijela savremenog društvenog konteksta, kao i ključnih događaja i pojava koji su oblikovali savremeno razumijevanje i pristup arhitekturi

Očekivani rezultati nastavnog procesa  i kompetencije:
Razumijevanje pretpostavki i vidova savremenih arhitektonskih pojava, te upoznavanje sa analitičkim modelima njihove teorijske i praktične elaboracije i primjene u područjima arhitektonskog projektovanja, arhitektonske teorije i arhitektonske kritike

Sadržaj predmeta:
Savremeni društveni kontekst i ključne teme savremene arhitekture
društveni, duhovni, tehnološki i estetski kontekst savremene arhitekture
ključne teme savremene arhitekture:  globalizacija; tehnologija; kognitivne nauke; okoliš; kulturna politika             
Uvod u analizu arhitektonske konceptualizacije:
smisao i značenje arhitektonskog djela
konceptualizacija arhitektonskog djela
arhitektonski prostor i arhitektonska forma
arhitektonske tipologije i projektantska metodologija
Analiza i definiranje generičkih elemenata arhitektonske konceptualizacije:
institucionalne i programske odrednice arhitekture
organizacijski aspekti arhitekure
prostorna konfiguracija
značenje i izražajni aspekti arhitekture
individualna interpretacija u procesu arhitektonskog projektovanja
proces projektiranja i generiranje arhitektonskog koncepta
teoretski i praktični osnovi arhitektonske konceptualizacije

Literatura:             
Hearn, Fil                                ‘’Ideas That Shaped Buildings’’, © 2003 Millard F. Hearn, MIT Press
Jencks, Charles                       “The New Paradigm in Architecture”, Yale University Press, 2002
Jodidio, Philip                           “New Forms - Architecture in the 1990s”, © 2001 Taschen Gmbh
von Meiss, Pierre                     ‘’Elements of Architecture – From Form to Place’’, © 1991Chapman & Hall
Mitchell, William J.                    ‘’Logic of Architecture’’, MIT Press, 1991
Rowe, Peter G.                       ‘’Design Thinking’’, © 1987 by MIT, sixth printing 1995

Nastavne metode:                predavanja – ex catedra / multimedija / diskusije;rad u seminaru, rasprave i prezentacije seminarskih radova
               
Način provjere znanja:         predavanja                              15%  (prisustvo predavanjima)
dvije prezentacije+seminari      35% (uz aktivno učešće u raspravama)
finalni seminarski rad             50% (evaluacija individualnog rada)

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.