Obavezni predmeti

HOLISTIČKIM PRISTUPOM DO EKOLOŠKI ODGOVORNE ARHITEKTURE

Naziv predmeta

HOLISTIČKIM PRISTUPOM DO EKOLOŠKI ODGOVORNE ARHITEKTURE

Šifra

01.08.41.

Odgovorni nastavnik 

Doc.dr. Dzenana Bijedić, d.i.a

Ostali učesnici u nastavi

2 relevantna gostujuća nastavnika (po utvrđivanju  termina)

Godina studija

I

Semestar

III

Status  predmeta

OBAVEZNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Predmet je fokusiran na razmatranja pitanja koja su u korijenu problema proizašlog iz konvencionalnog pristupa stvaranju građenog okoliša. Analizom različitih područja otkriva se međuveza arhitekture i relevantnih disciplina, poput konstrukcije, matrijala, održivosti, historije arhitekture i vizuelnog izraza. Naglasak je na razumijevanju uzroka koje je dovelo do stanja u kome je fizički okoliš određen širim globalnim, kulturnim, historijskim, društvenim, ekonomskim  i okolišnim faktorima.

Očekivani  ishodi učenja:
Predviđanje i procjena učinaka građenih struktura na okoliš (kako lokalno, tako i globalno);
Usvajanje holizma kao kao sveuklučujućeg i sveobuhvatajućeg, integriranog pristupa procesu kreiranja arhitektonski definiranog prostora;
Razumijevanje i poštivanje priognostičke, a ne determinističke prirode holizma;
Primjena nove paradigme i principa u implementaciji strategija ekološki odgovornog arhitektonskog stvaralaštva.

Sadržaj predmeta:
Ekološki odgovorno projektiranje i gradnja; Opći sistemski okvir za ekološki odgovorno projektiranje i gradnju; Kontekst održivosti / postanak-rast-razvoj-opstanak ; Održivi razvoj uz staranje o okolišu; Pojam održivog razvoja u domenu graditeljstva; Globalne tendencije i stanje u Bosni i Hercegovini; Čovjek u objektu i objekat u okolišu; Učinci arhitektonskih struktura na različite domene prirodnog okoliša; Negativni učinci građenih struktura prema indikatorima  učinaka na ljudsko zdravlje; savremena praksa i tendencije u kreiranju građenog okoliša; Aktuelni pristupi definiranju arhitektonskog prostora; Konvencionalni pristup definiranju i materijalizaciji arhitektonskog prostora.
Pristup kreiranju održivog građenog  okoliša – ekološki usaglašen pristup; Principi i ciljevi – strategije i strateške akcije;Okolišno odgovorna filozofija i teorijski okvir; Filozofija i etika; Perspektiva na bazi teorije sistema; Holizam kao optimalizacija.

Literatura:
Allard, F., Natural Ventilation in Buildings – a Design handbook, James & James (Science Publishers) Ltd, london, UK, 1998.
Anis, W. A. Y.,  Indoor Air Quality: A Design Guide, Boston Society of Architects, Boston, 1997.
Behling, S. & S.,  S
Bijedić, Dž., Arhitektura, Holizam umjesto optimalizacije, Integralni pristup u arhitektonskom stvaralaštu, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2012.
Bovil, C.,  Architectural Design – Integration of Structural and Environmental Systems,  Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.
Brillouin, L., Scientific uncertainty and information, New York, Academic Press, 1964.
Giedion, S., Prostor, vreme, arhitektura – nastajanje nove tradicije, sa 525 slika, Građevinska kniga, Beograd, 1969.
Gustafson, H., Buildings Materials Identified as Major Sources for Indoor Air Pollutants - A critical review of case studies, Byggforskningsradet, Swedish Council for Building Research, Stockholm, 1992.
Hinkle, L. E. & Loring, W. C., The Effect of the Man-made Environment on Health and Behavior, Center for Disease Control, Public health Service, US Department for health, Education, and Welfare, Atlanta, GA, 1977.
Making Sustainable Commitments– An Environmental Strategy for the World Bank, The World Bank, Washington D. C., 2002.
Moritz, H., Znanost, um i svemir – Uvod u prirodnu filozofiju, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
Roaf, S., Woolley, T., Ghosh, S., Sustainable Building Indicators, Oxford School of Architecture, Centre for Education in the Built Environment, Oxford, UK, 2002.
Roodman, D. M. &Lenssen, N.,  A Building Revolution: How Ecology and Health Concerns Are Transforming Construction, Worldwatch Paper 124, 1995.
Slessor, C.,  Eco-Tech – Sustainable Architecture and High Technology, Thames & Hudson Ltd, London, 1997.
Tippett, J., The Value of a System View of Sustainability Criteria, University of Manchester, School of Planning and Landscape, April, 2001.
Vale, B. i Vale, R., The New Autonomous House: Design and Planning for Sustainability, Thames & Hudson Ltd, London, 2000.
Wilson, A., Unchaper, J. L., McManigal, L., Lovins, M. C., Browing, W. D.,  Green Development – Intergating Ecology and Real Estate, Rocky Mountain Institute, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
Yeang, K., Designing With Nature – The Ecological Basis for Architectural Design, McGraw-Hill, Inc., New York, 1995.
Yeang, K., The Green Skyscraper – The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings, Prestel, Munich,  New York, 1999.

Nastavne metode:
Predavanja, diskusije i individualne konsultacije.

Način provjere znanja:
Izrada i odbrana seminarskog rada.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.