Profesori

Prof.dr.Denis Zvizdić, dipl.ing.arh.

denis


   Katedra: Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
   Pozicija na katedri: Nastavnik – vanredni profesor
   Predmeti na III ciklusu:

  1. Savremeni teoretski aspekti u urbanizmu-planiranju
  2. Principi održivog – bioklimatskog urbanizma
  3. Ka zelenom gradu

 E-mail: denisz@af.unsa.ba
Tel/mob.: -

Obrazovanje:

 • 2000. godine Magistarski rad: Položajne, prostorno-funkcinalne i oblikovno-izražajne postavke, odrednice i karakteristike gradske kuće osmansko-turskog perida kao bazni eementi valorizacije njenih vrijednosti, Arhitektonski fakultet u Sarajevu.
 • 2007. godine Doktorski rad: Definiranje principa održive arhitekture na poukama tradicionalne arhitekture u BiH kao naučno-istraživački rad koji naučno, povijesno, tematski i metodološki istražuje, analizira i definira kompleksnu materiju i višeznačne aspekte našeg urbanističko-graditeljskoga naslijeđa, Arhitektonski fakultet u Sarajevu.

  Biografija

   

  Rođen u Sarajevu, 09.06.1964 godine

  Januar 1989.

  diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa odličnom ocjenom.

  April 1991.

  položio stručni – državni ispit iz oblasti urbanizma i arhitekture.

  1999/2000.

  angažovan kao asistent na Katedri za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja, na predmetu “Projektovanje instalacija”.

  Juni 2000.

  odbranio magistarski rad pod naslovom „Položajne, prostorno-funkcinalne i oblikovno-izražajne postavke, odrednice i karakteristike gradske kuće osmansko-turskog perida kao bazni eementi valorizacije njenih vrijednosti“ i time stekao zvanje „magistra tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma“.

  2003.

  izabran za Višeg asistenta na Katedri za arhitektonske knstrukcije i tehnologiju građenja, na predmetu “Projektovanje instalacija”.

  Od 2005.

  angažovan kao nastavnik-predavač na predmetu „Ekologija“ koji će se od šk. 2012/2013. zvati „Osnove urbane ekologije“

  Juli 2007.

  odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Definiranje principa održive arhitekture na poukama tradicionalne arhitekture u BiH“ kao naučno-istraživački rad koji naučno, povijesno, tematski i metodološki istražuje, analizira i definira kompleksnu materiju i višeznačne aspekte našeg urbanističko-graditeljskoga naslijeđa “ i time stekao zvanje „doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma“.

  2008.

  izabran u zvanje docenta na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje - nastavnik na predmetima: „Urbanističko projektovanje 1“ i „Urbanističko projektovanje 2“.

  2010.

  predaje - na zajedničkom magistarskom postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta i FPN-a: „Menadžment u razvoju lokalnih zajednica“ - predmet pod nazivom: „Upravljanje prostorom i okolišem“

  2011.

  predaje - na doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu - izborni predmet pod nazivom: „Principi održivog - bioklimatskog urbanizma“.

  2012.

  izdaje naučnu knjigu: „Na izvorištima urbanističko-graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine: pouke i putokazi“.

  2012.

  Izabran u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast “Urbanističko planiranje i urbanističko projektovanje“,na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

   

  U cijelom posmatranom periodu, radi samostalno ili kao koautor na brojnim stručnim projektima.

  Članci

  1. "Putting Places First in Competitive Urban Transformation – European Urban Creativity Perspectives and the City of Sarajevo", Journal of Civil Engineering and Architecture No. JCEA-E 20130621-2; 2014, Denis Zvizdić (prvi autor),
  2. "Industralization as the Generator of "Modern Sarajevo", 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage, CICOPBH,  “Importance of Place” Sarajevo, 2013., Denis Zvizdić (prvi autor),
  3. "Structural Logic Soundly Integrated in Overall Architectural Delivery Process – Reaching the Synergy Within the Built Environment", 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage, CICOPBH,  “Importance of Place” Sarajevo, 2013., Denis Zvizdić (ko-autor),
  4. "Green Architecture&Green Cities: The Uniqueness and Distinctiveness of Urban and Architectural Heritage of Bosnia and Herzegovi9na as a Roadmap to Bioclimatic Architecture ans Sustainable Urban development: Symbiosis of Tradition and Future"; GDW, sarajevo, 2012. Denis Zvizdić (autor),
  5. Messages from the past as a roadmap for future: the values of Bosnia and Herzegovina urban and architectural heritage as a platform for modern urban-architectural creativity“; TTEM Journal Of Society For Development Of Teaching And Business Processes In New Net Environment In B&H, Vol.7 No.3.; 2012. Denis Zvizdić (autor)
  6. „Lessons Learned from B&H Urban and Architectural Heritage as a Roadmap for Sustainable Urban Development' , International Islamic Urban Heritage: Research, Preservation and Management, Istanbul, 2012. Denis Zvizdić  (autor)
  7. “Lessons of traditional architecture in Bosnia and Herzegovina as a platform for sustainable urbanism and architecture” CICOPBH, “Importance of Place”; Sarajevo, 2011, Denis Zvizdić (autor)
  8. “Putting places first in competitive urban transformation – European urban creativity perspectives and the city of Sarajevo”; CICOPBH, “Importance of Place” Sarajevo, 2011, Denis Zvizdić (koautor)
  9. “Definition of the principles of sustainable architecture based on the messages of the traditional architecture in Bosnia&Herzegovina”; First International Conference For Urban Heritage In The Islamic Countries; General Saudi Commission for Turism and Antiquities: “Proceedings of the Referred Scientific Papers”, Riad, 2010. Denis Zvizdić (autor)
  10. “Uticaj koridora 5 C na razvoj prirodnih i privrednih resursa i turističke vrijednosti u regionu Sarajevo” Znanstveni simpozijum o saobraćaju sa međunarodnim učešćem : “Saobraćajni sistem koridora 5 C – nove mogućnosti razvoja”; Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH i Hrvatskom Akademijom znanosti i umjetnosti – Znanstvenim Vijećem za promet. DES, Sarajevo, 2006, Denis Zvizdić (autor),
  11. “Prostor i okoliš kroz prizmu politike djelovanja u okolišu definirane u dokumentima NEAP-a BiH”, "URBO", Sarajevo, 2004; Denis Zvizdić (autor),
  12. “Menaging environment and economic divelopment”, Europska Konferencija o građenju prirodnim materijalima i uglju – “ECRBM 04”, “Knjiga sažetaka” IP “Svjetlost”, Sarajevo, 2004. Denis Zvizdić (autor)

  Publikacije

  1. Publikacija: "Urbane vizije za Kanton Sarajevo", Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša KS; , 2011, Denis Zvizdić (koautor).
  2. “Priručnik o tehničkim i obligacionim uvjetima za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji objekata visokogradnje”, 20 poglavlja, 303 stranice; , 1997. – 1998., Denis Zvizdić (koautor).

  Knjige

  Na izvorištima urbanističko – graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine: pouke i putokazi"; "AMOS" d.o.o., Sarajevo, 2012.,  Denis Zvizdić (autor)

  Nagrade

  • Prva nagrada za urbanističko-arhitektonsko rješenje Islamskog centra u Velikoj Kladuši, 1991. god. (koautor)
  • Druga nagrada (prva nije dodijeljena) za urbanističko-arhitektonsko rješenje spomen obilježja i hair česmi na 17 lokaliteta općine Centar, 1998. god. Dio projekat realiziran u 1999-2000 godini - spomen obilježje i hair česma na ulazu u Pionirsku dolinu. (koautor)
  • Prva nagrada za idejno rješenje upravne zgrade “Sarajevogasa” sa urbanističkom obradom lokacije; (koautor)

  Stručni radovi

  • 2013. Idejni projekat "Centar za obrazovanje", BGP: 3 500 m2, N. Grad Sarajevo;
  • 2012. Idejni i izvedbeni projekat Doma za smještaj starih i iznemoglih lica; BGP 4 800 M2; Vogošća;
  • 2011. Urbanistički projekat proširenja groblja Vlakovo; P = 40 000 m2; koautor; Ilidža – Vlakovo;
  • 2011. Idejni i izvedbeni projekat “Autocentar M”, koautor; Novi Grad,
  • 2011. Idejni i glavni projekat “Info centar”; Bijambare;
  • 2011. Spomenik mira sa urbanističkom obradom lokacije; Ilidža;
  • 2010. Idejni projekat upravne zgrade “Sarajevogasa” sa urbanističkom obradom lokacije; BGP 9 800 M2; koautor; Novo Sarajevo;
  • 2010.; Idejni projekat za kolektivni stambeni objekat "Rosulje" i urbanistička obrada lokacije za istoimeni stambeni kompleks (4 stambene lamele + podzemna garaža); koautor; Rosulje – Vogošća;
  • 2010. Idejni i glavni projekat objekta za zbrinjavanje patohistološkog otpada; Ilidža;
  • 2010. Idejni i glavni projekat stambeno-poslovnog objekta; BGP 5 800 m2; Novi Grad;
  • 2010. Idejni projekat poslovno-stambenog objekta,  sa urbanističkom obradom lokacije; BGP 11 500 m2; LAKE d.o.o. Centar, Sarajevo;
  • 2000. – 2002. “Erikson” d.o.o. Poslovni objekat; Kranjčevićeva, Centar; (projekat realiziran)
  • 2000. – 2002. Poslovno-prodajni objekat – enterijer “City Fashion” d.o.o.; Pruščakova, Centar; (projekat realiziran)
  • 2000. – 2002. Poslovni objekat P + 1; enterijer; “City Fashion” d.o.o.;  Štrosmajerova, Centar;  (projekat realiziran)
  • 2000. – 2004. Robna kuća, P + 1, BGP 3.800 m2, “Malagić” d.o.o.; ilidža;
  • 2000. – 2002. Urbanističko-arhitektonski projekat spomenika i hair česme Pionirska dolina; Općina Centar;
  • 1998. – 2000. Stambeno-poslovni objekat, P+2+pk;  Rajlovac;
  • 1998. – 2000. Stambeno-poslovni objekat, P+2+pk; Osijek, Ilidža;
  • 1998. – 2000. Stambeni objekat, P+1+pk; Lužani, Ilidža;
  • 1998. – 2000. Individualni stambeni objekat, P + 1 + pk; Bistrik, Stari Grad;
  • 1998. – 2000. Stambeno-poslovni objekat, P + 2 + pk; Ilidža;
  • 1991. – 1992. Urbanističko-arhitektonski projekat Islamskog Centra; Velika Kladuša; Ravnopravni autor - Slobodni tim; I nagrada – (projekat čeka realizaciju)
  • 1991. Urbanističko - arhitektonski natječaj za urbanističko-arhitektonsko rješenje kvadranta A i B Marindvora; Srajevo – Marindvor; Slobodni tim

 

Preuzmite CV : Prof.dr.Denis Zvizić, dipl.ing.arh.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr.Denis Zvizdić, dipl.ing.arh.