Profesori

Doc.dr. Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.

sladjanaKatedra: Katedra za konstruktıvne sisteme
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Lake nosive konstrukcıje


E-mail:
sladjanam@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (33) 211 904

Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija 2012. god. pod naslovom „Primjena eksternog prednaprezanja lijepljenih lameliranih nosača u realnim uslovima“ , Arhitektonski fakultet Univerzitet u Sarajevu
 • Magistarski rad 2004. god. pod naslovom „Primjena spoljašnjeg prednaprezanja lijepljenih lameliranih nosača“ , Arhitektonski fakultet Univerzitet u Sarajevu


Biografija

Doc. dr Slađana Miljanović rođena je 1967. god., u Brčkom - Bosna i Hercegovina. Građevinski fakultet završila je 1994. god. u Sarajevu i stekla zvanje diplomiranog inženjera građevine – konstrukterski smjer. U periodu od 1994. do 1997. god. radila je na mjestu stručnog saradnika za građevinske poslove u Općini Novi Grad Sarajevu u odjelu za Obnovu i razvoj.

U periodu od januara 1997. god. do oktobra 2012.god., obavljala je poslove asistenta i višeg asistenta na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, na  predmetima naučne oblasti Drvene, metalne i armiranobetonske konstrukcije. U oktobru 1998. god. završila je Internacionalnu školu iz obnove spomenika kulturno-historijskog naslijeđa “Teorija i praksa restauracije i konzervacije” ISCAM – Sarajevo u organizaciji Replubličkog Zavoda za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog  naslijeđa Bosne i Hercegovine , Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i The Foundaton for Cultural Haritage without Borders – CHwB (Sweden).
U okviru saradnje sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturnog naslijeđa i CHwB iz Švedske, učesnikje niza stručnih kolokvija povodom rekonstrukcije objekata kulturnog naslijeđa,kao i učesnik na internacionalnom kongresu u organizaciji ICOMOS-a sa temom “Earthquake safe” održanom u Istanbulu u novembru 2000. god.
Učesnik je stručnih kolokvija u organizaciji Republičkog Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa BiH povodom sanacije i rekonstrukcije Despića kuće u Sarajevu i Careve džamije u Stocu.

U cilju daljeg usavršavanja redovno je pohađala  veći broj seminara organizovanih na Građevinskom fakultetu u okviru saradnje Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Štutgartu, pod pokroviteljstvom DAAD. U okviru tog programa mr. Slađana Miljanović je obavila studijski boravak na Građevinskom fakultetu u Stutgartu (Fakultät für Bauingenieurwesen Universität Stuttgart, odnosno Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruiren - ILEK).

Od oktobra 2012. god. u zvanju docenta je odgovorni nastavnik na predmetima
Drvene i metalne konstrukcije 1;Drvene i metalne konstrukcije 2;Drvene i metalne konstrukcije 3;Armiranobetonske arhitektonske konstrukcije 1,Armiranobetonske arhitektonske konstrukcije 2; Armiranobetonske arhitektonske konstrukcije 3 Spregnute i prednapregnute konstrukcije

Stručni radovi

A)    na projektovanju i proračunu objekata
 
         (iz oblasti armirano-betonskih, čeličnih i zidanih konstrukcija)
 • Izvedbeni projekat za objekat sušare pogona za izradu betonskog crijepa (Merhamet – Sarajevo) – Mostarsko raskršće –Sarajevo, 1997.
 • Projekat nadogradnje stambenog objekta u ulici Nahorevska br. 64 u Sarajevu (1998.)
 • Projekat dogradnje poslovnog objekta u Kiseljaku, 1999.
 • Glavni projekat ambulante na Sedreniku
 • Idejni i Izvedbeni projekat privatnog bazena u Nahorevu
 • Idejni i Izvedbeni projekat stambenog objekta u ul. Logavina br.58,
 • Prilog statičkom proračunu poslovnog objekta stolarije u Sarajevu,
 • Izvedbeni projekat poslovnog objekta AIDIA INŽENJERING» u Podlugovima,
 • Izvedbeni projekat stambeno-poslovnog objekta u ul Josipa Štadlera 26, Sarajevo, 2013.Izvedbeni projekat stambenog objekta kolektivnog stanovanja „Garden View“ (investitor SEIC Garden d.o.o. Sarajevo), 2014.
B)     sanacija i rekonstrukcija objekata kulturnog naslijeđa
 • Istražni radovi, Idejni i Izvedben projekat na sanaciji i rekonstrukciji crkve Svetog Ilije u Maglaju ,
 • Istražni radovi, Idejni i Izvedbeni projekat na sanaciji Despića kuće u Sarajevu (2001.),
 • Istražni radovi na projektu rekonstrukcije Careve džamije u Stocu.
 • Istražni radovi, Idejni i Izvedbeni projekat na sanaciji i rekonstrukciji Bijele džamije na Vratniku, Sarajevo,
 • Istražni radovi i prijedlozi sanacije Saborna crkva u Sarajevu
 • Izmjene na sanaciji Manastira Sv. Trojce - Vozućica u Vozući.
C)    revizije projekata sanacije i rekonstrukcije objekata kulturnog naslijeđa
 • Glavni projekat zaštitnog objekta za prezentaciju Mitreuma u Jajcu (Federalno ministarstvo kulture i sporta/športa, Zavod za zaštitu spomenika), 2010.g.,
 • Glavni projekat rekonstrukcije (zamjena) drvenog mosta Stari grad Srebrenik (Federalno ministarstvo kulture i sporta/športa, Zavod za zaštitu spomenika), 2010.g.
D)   tehnički pregled objekata kulturnog naslijeđa
 • Uzeirbegovića konak u Maglaju (Zavoda za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa BiH)
 • Hamam u Mostaru (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Stambeni objekti u Počitelju (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)

Članci

 1. Miljanović, S., Zlatar, M.: „Prednapregnute konstrukcije od drveta spregnutog sa drugim materijalima", Internacionalni naučno - stručni skup GNP 2010 Građevinarstvo – nauka i praksa, Žabljak 15-19 februar 2010, Zbornik radova, knjiga 1. str. 105 do 110., Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2010.2 Knj. (1848 str.), graf.prikazi, tabele. ISBN 978-86-82707-18-9. ISBN 978-86-82707-19-6. [COBISS.BH-ID 15315472]
 2. Miljanović, S., Stergar, R.,  Salihbegović, A.: „THE PRINCIPLE OF ENSURING THE STABILITY OF BUILDINGS WITH EXAMPLES OF STRUCTURAL REPAIRS TO BUILDINGS WITH DIFFERENT CAUSES OF DESTABILIZATION", Proceedings 9TH International Congress on Architectural Heritage Rehabilitation and Building, Seville, 2008. u organizaciji CICOP-a (Italija),  Centro Internacional de Conservacion de Patrimonio (CICOP), Gran Canaria, Spain, 2008. Tom I, II, ilustr. ISBN 978-84-612-3459. [COBISS.BH-ID 512061136]
 3. Rustempašić, N., Miljanović, S., Skoko, M.: "Reconstruction and Revitalisation of the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo", "2nd Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería"; međunarodna  konferencija - Las Palmas - Gran Canaria – Španija,  2007., Libro de Actas II Congreso International de Patrimonio e Historia de la Ingenieria : Las Palmas de Gran Canaria, 13, 14, y 15 junio 2007., Centro Internacional de Conservacion de Patrimonio (CICOP), Gran Canaria, Spain, 2007. 394 str., ilustr. ISBN 84-932608-7-8. [COBISS.BH-ID 512059856]
 4. Rustempašić, N., Miljanović, S.,:" Medieval standing tombstones - witnesses of time", Proceedings 1st Specialty International Conference on Monumental Cemeteries: Knowledge Conservation, Restyling and Innovation, Modena, Italy, 3-5 May 2006, Centre for Rehabilitation of the Architectural Heritage, CICOP-Italy, 2006. 1 a ed. Roma: Aracne, cop. 2007, str. 327-337, ilistr. [COBISS.BH-ID 18899974]
 5. Miljanović, S., Smajlović, Lj.: "Kompozitne konstrukcije- primjena spregnutih i prednapregnutih konstrukcija", VI Naučno/stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni anorganski materijali", Zbornik radova ,Zenica, 2006., Univerzitet u Zenici, Organizaciona jedinica Fakulteta za metalurgiju i materijale
 6. Miljanović, S., Skoko, M.: "STRUCTURAL REPAIR OF DESPIC HOUSE IN SARAJEVO",  Proceedings  2nd H & mH Intarnational Conference " Vulnerability of 20th Century Culturar  Haritage to Hazards and Prevention Measures",  CICOP, Cos, Grčka, 3-4-5 October 2005., CICOP Federation-CICOP Italy, 2005. 452 str., ilustr. ISBN 960-87851-2-X. [COBISS.BH-ID 512061392]
 7. Smajlović, Lj.,Čaušević, A., Skoko, M., Miljanović, S.: „ Mogućnosti nadziđivanja objekata", IV međunarodni naučno-stručni skup „ Nemetalni anorganski materijali" , Zbornik radova, Zenica, april, 2002., Univerzitet u Zenici, Organizaciona jedinica Fakulteta za metalurgiju i materijale, 2002. 339 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 512061904]

Knjige

 • Mešić, E., Miljanović, S.: „SAVREMENI  KONCEPTI RASPONSKIH KONSTRUKCIJA" – drvene i metalne konstrukcije , Građevinski fakultet, Sarajevo 2013 (ISBN 978-9958-638-40-4)
 • Mešić, E., Miljanović, S.: „SAVREMENI KONSTRUKCIJSKI  KONCEPTI VIŠESPRATNIH ZGRADA" – metalne i  spregnute konstrukcije , Građevinski fakultet, Sarajevo 2012. (ISBN 978-9958-638-36-7)

Istraživački projekat

Na Institutu za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, u periodu juni-decembar 2011. god.,  istraživač na naučno-istraživačkom projektu „Primjena eksternog prednaprezanja lijepljenih lameliranih nosača u realnim uslovima"- eksperimentalna istraživanja. Voditelj projekta - Prof. dr Muhamed Zlatar, finansijer Federalno ministarstvo obrazovanja i kulture Bosne i Hercegovine.

Nagrade

Nagrada za mlade istraživače - 2nd H & mH Intarnational Conference " Vulnerability of 20th Century Culturar  Haritage to Hazards and Prevention Measures",   CICOP, Cos, Grčka, 2005. CICOP, Cos, Grčka, 2005.

 

Preuzmite CV : Doc. dr Slađana Miljanović, dipl.ıng. građ.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Doc.dr. Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.