Profesori

Doc.dr. Jasenka Čakarić dipl.ing.arh.

jasenkaKatedra: Katedra za urbanızam ı prostorno planıranje
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Savremeni teoretski aspekti u urbanizmu-planiranju (dio predavanja)
2. Fenomenologıja urbanog prostora


E-mail: cjasenka@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (33) 211 904

Obrazovanje:

 • 2002. godine na diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu
 • 2008. god. Magistarski rad: Grad i voda, Arhitektonski fakultet u Sarajevu
 • 2010. god. Doktorska disertacija: Voda u “ideji” grada – Poseban osvrt na transformaciju i kontekst, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

Biografija

JASENKA ČAKARIĆ (Sarajevo, 1975.)
Studij  arhitekture započela šk. 1995/96. god. na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a završila 2002. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Diplomskim radom Urbane obnove u kontekstu ambijenta – Potez: Latinska ćuprija – most Skenderija, Sarajevo. Na istom fakultetu magistrirala 2008. godine, Magistarskim radom Grad i voda i odbranila Doktorsku disertaciju Voda u “ideji” grada – Poseban osvrt na transformaciju i kontekst, 2010. godine.
Od 2002. godine zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pri Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Godine 2012. izabrana u nastavničko zvanje docent – odgovorni nastavnik za četiri obavezna predmeta I i II ciklusa studija (autor četiri skripte za ove predmete), jednog izbornog predmeta III ciklusa studija i mentor pri izradi diplomskih/magistarskih radova.
Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom. Objavila naučnu knjigu Semantika transformacija urbo-vodnih konteksta, naučne i stručne članke i učestvuje u izradi ekspertiza i studija iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Stručnu praksu nadograđuje izradom i realizacijama urbanističkih i arhitektonskih projekata (do sada ukupno 34).
Marta 2012. godine, u okviru Projekta BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2), Programa Razmjene nastavnog osoblja, boravila na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, u svojstvu gosta-nastavnika, s aktivnim učešćem u nastavnom procesu na predmetima Katedre za urbanizam (ukupno ostvarenih 30 nastavnih sati). Održala javno predavanje na temu Transformacije urbo-vodnih konteksta – Mogući metodološki pristup.
Godine 2002. (dva mjeseca) bila učesnik Međunarodnog seminara Management of Cultural Heritage: conservation and enhancement of the architectural and monumental heritage of the Great Cultures wich have crossed the Balkan Peninsula, with particular reference to Bosnia and Herzegovina, ostvarenog u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonskog fakulteta i Katedre UNESCO-a pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Trstu, Italijanske ambasade u BiH, SFOR-a, Italijanske jedinice CIMIC-a i UNESCO-a.
Bila član organizacionog tima i akter tri međunarodne radionice, ostvarene u saradnji Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu s Arhitektonskim fakultetima u Parizu, Barceloni i Istanbulu, s temama iz oblasti urbanih transformacija.
Bila član tri stručne komisije na nivou FBiH sa zadatkom revizije regulacionog plana i ocjene planova aktivnosti u svrhu izdavanja okolinskih dozvola.

Članci

 1. Geometric transformations of urban water context; Key Study: Four sequences of the urban water context in Sarajevo, ČAKARIĆ Jasenka, u: TTEM – Technics Technologies Education Management, 2012, Vol. 7, No 1, pp. 431-445
 2. Društvena i prostorna fragmentacija savremenog grada, ČAKARIĆ Jasenka, u: Medijski dijalozi – Časopis za istraživanje medija i društva, NVU “Istraživački medijski centar (IMC)” Podgorica, Crna Gora, 2012, Godina 5, Broj 11, str. 489-501
 3. Water Phenomenon – Urban morphology Transformation, ČAKARIĆ Jasenka, u: Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Univerzitet u Nišu, Srbija, 2010, Vol. 8, No 4, pp.375-388
 4. The organisation of the Ottoman and Austro-Hungarian cities; Town planning relations with economic activities and subdivision of properties, ČAKARIĆ Jasenka, u: Zbornik radova međunarodnog seminara – Management of Cultural Heritage: conservation and enhancement of the architectural and monumental heritage of the Great Cultures wich have crossed the Balkan Peninsula, with particular reference to Bosnia and Herzegovina, Facolta di Architettura Universita di Trieste, Unitwin /UNESCO Chair, 2002, No 5, pp. 12-15

Knjige

 1. ČAKARIĆ, Jasenka (2012), Semantika transformacija urbo-vodnih konteksta, Mas Media doo, Sarajevo

Nagrade

(2006), Opšti javni anonimni Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rješenje centralne zone Novog Pazara, Srbija, Otkup, Član Pozvanog tima ispred Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Studije

 1. (2010), Funkcije centraliteta glavnog grada države – Sarajevo (II faza), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ECO PLAN doo, Mostar; odgovorni konsultant i autor Studije: ŽULJIĆ, Vlasta-Jelena; koautori Studije: ČENGİĆ, Nihad i ČAKARİĆ, Jasenka
 2. (2005), Funkcije centraliteta glavnog grada države – Sarajevo (I faza), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Centar za istraživanje i dizajn; autori Studije: ŽULJIĆ, Vlasta-Jelena, BOŠNJOVIĆ, Ilijaz, MEMIŠEVIĆ, Gordana, KISO, Fadila; saradnici: BUKALO, Esad, ČENGİĆ, Nihad, ČAKARİĆ, Jasenka i POZDER, Nasiha
 3. (2004), Teorijska elaboracija „Studija" – Metodske osnove – Vrijednosti stare Tešanjske čaršije, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Acta Architectonica et Urbanistica – Radovi, 3; rukovodilac i glavni projektant: HAMIDOVIĆ, Muhamed; saradnik, koordinator i projektant: BEČIĆ, Elvedin; član Radnog tima – saradnik autorima: ČAKARIĆ, Jasenka
 4. (2002), Elaborat: Kulturološko-historijsko ciljno istraživanje o zastupljenosti biljnih vrsta i položaja jedinki u okviru kompleksa harema Ferhad-pašine džamije u Banja Luci, Rijaset Islamske zajednice BiH, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Centar za istraživanje i dizajn; autor Elaborata
 


Preuzmite CV: Doc.dr. Jasenka Čakarić dipl.ing.arh.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Doc.dr. Jasenka Čakarić dipl.ing.arh.