Profesori

Prof.dr. Lemja Chabbouh Akšamija dipl.ing.arh.

lemja


Katedra: Teorija i historija arhitekture
Pozicija na katedri: Nastavnik, docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Tradicionalna gradnja kao izraz bioklimatičnosti i vernakularnosti
2. Savremena provedba zaštite i aspekt reverzibilnosti
3. Zaštita graditeljskog naslijeđa (dio)


E-mail: lemjaa@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (62) 800 000

Obrazovanje:

 • 2010.god  Doktor nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, tema : Autentičnost kao preduvjet aktivne zaštite, Arhitektonski fakultet u Sarajevu
 • 2004. god Magistar nauka, tema:  Arhitektura svrhe, Arhitektonski fakultet u Sarajevu
 • 1984. god Diplomirani inženjer arhitekture, Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Biografija

PRETHODNA ZAPOSLENJA I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 • 1991.-1997. - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, savjetnik ministra;
 • 1987.-1991. - Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa grada Sarajeva, stručni saradnik;
 • 1986.-1987. - Muzej grada Sarajeva, arhitekta konzervator;
 • 1985.-1986. - Projektantski biro "Dom", saradnik na projektima.

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

2008. - Međunarodna konferencija o Bolonjskom procesu i uključivanju balkanskih zemalja: Conference of Master program, Ministry of Culture of the Republic of Italy, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy, UNESCO Venice, ICCROM , Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio of the University of Roma "La Sapienza", and University of Urbino "Carlo Bo"; 2006. - Konferencija TEMPUS - Konferencija na temu implementacije bolonjskog procesa u nastavi na Katedrama za konstrukcije i konstruktivne sisteme i Katedri za teoriju i historiju arhitekture i zaštitu graditeljskog naslijeđa, Aritektonski fakultet u Sarajevu; 2002.- Konferencija MARMOMAC - Konferencija o kamenu i njegovoj ekploataciji od vađenja do finalne obrade okova koji se koriste. Tema izlaganja je bila „Svojstva i primjena BIHACITA u građevinarstvu„ Evropska komisija; 2001. -  Seminar o upotrebi savremenih materijala u intervencijama na spomenicima kulture, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; 1996. - Trening za upoznavanje i korištenje Tempus i Far projekta Evropske unije, Evropska komisija i Ministarstvo vanjskih poslova Italije; 1996. - Specijalizacija u okviru kulturne saradnje BiH i Italije u organizaciji International Reserch fondation na temu ulaska zamalja Istočne i centralne Evrope u EU sa posebnim osvrtom na oblast Kulturno historijskog naslijeđa i odnos prema kulturi uopće, International Reserch fondation; 1989. - Savjetovanje - Rekonstrukcija španskog kastela na Ptičijem otoku kod grada Tunisa, Tunis. Savjetovanje u organizaciji Institut national d'archeologie et d'arts i UNESCO-a., Institut national d'archeologie et d'arts, Tunis i UNESCO-a; 1989. - Stručna radionica na temu Arhitektura dediščine, Zavod za zaštitu spomenika Ljubljana, Slovenija; 1982. - Studentska specijalizacija na ljetnoj školi Ecole de beaux arts de Paris, sa temom Historijski enterijeri, Ecole de beaux arts de Paris, Francuska

OBJAVLJENI RADOVI, ZNAČAJNA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI PROJEKTI, ZNAČAJNA PREDAVANJA:

2009./2010.  - Projekta zaštite „Tradicionalno seosko graditeljstvo Bjelašnice, Treskavice i sliva rijeke Rakitnice, naručilac: Općina Trnovo i Kanton Sarajevo, glavni i odgovorni projektant - Projekat Etno-sela Tušila, urbanistički projekat mikro i makro lokacije 35 ha, projekat uređenja vodotoka, idejni i izvedbeni projekat pet individualnih kuća, centralnog turističko-ugostiteljskog objekta Han, ugostiteljskog objekta, projekat oglednog poljoprivrednog dobra, Idejni i izvedbeni projekat bunarica u tradicionalnim bjelašničkim selima; 2006. - Odgovorni projektant pet urbanističkih projekata tradicionalnih Bjelašničkih sela – Općina Trnovo; 2006. god. - Univerzitet Barcelona, predavanje na temu Zaštita ambijenta planine Bjelašnice sa tradicionalnom gradnjom - Općina Barcelona i district Gracija u povodu potpisivanja mira u BiH; 2003. - Naučni projekat obnove Ferhadije džamije u Banja Luci u svojstvu koordinatora i donosioca projekta na Arhitektonski fakultet; 1998. - Predavač na međunarodnom seminaru Kulturno-historijsko naslijeđe kroz edukaciju mladih u organizaciji Savjeta Evrope u Strazburu, Hvar, Hrvatska; 1991. - Izrada separata zaštite nekropola stećaka i prelaznih oblika  nadgrobnih spomenika kao i seoskih stambenih cjelina; 1988. - Koautor separata o zaštiti područja Vratnik Kovači; 1988. - Autor separata zaštite gradskog područja Alifakovac; 1986. - Član radnog tima za istraživanje Dioklecijanovih podruma, Zbornik radova Mediteranskog centra.

Članci

 1. “Re-affirmation of traditional values of space for the sake of healthier manner of life-analysis of traditional and modern materials, their influence to the human health and giving direction for future action in the materialization of contemporary facilities”,  JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H. ISSN 1840-2291 Thomson Reuters ISI web of Science, Science Citation Index-Expanded EBSCO Academic Research Premier, Index Copernicus, getCITED, impact factor 0,75, DRUNPP, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2010.
 2. “Application of new technologies as a potential methodology in reconstructive approach to stone bridge constructions; Key study:  two ottoman's bridges in Rogatica”, TTEM, Thomson Reuters ISI web of Science, cc/sci, DRUNPP, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2010.
 3. „Sarajevo Historic Centre – Inscribing on World Heritage List“, GREEN DESIGN CONFERENCE/Green Cities, Buildings and Products - CONFERENCE PROCEEDINGS OF CIB W115 GREEN DESIGN CONFERENCE, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2013., ISBN 9789082169805,http://www.greendesignconference.com/documents/2013/GDC_2013_proceedings.pdf
 4. „New memory“, MODERN HERITAGE BETWEEN UPGRADING AND PRESERVATION Risk and Remedies/BOOK OF CONFERENCE ABSTRACTS, CICOP BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2013., ISSN 2232-9072

Knjige

-       "Arhitektura svrhe", Acta architectonika et urbanistica i Ministarstvo  kulture i sporta  F BiH.
        (Odlukom br. 01-i-858/08 o davanju saglasnosti na izdavanje univerzitetskog izdanja  naučna knjiga
        "Arhitektura svrhe" proglašena univerzitetskim izdanjem), 2010. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
        ISBN 978-9958-691-14-0
-       „Sarajevo" u: Atelier Beyrouth: Project urbain/ Sarajevo-Beyrouth-Paris, Academie Libanaise des Beaux-Arts,
        Universite de Balamand, ALBA, Liban, 2013., str.187-227., ISBN978-9953-452-50-0
-       Bosnia Hezegovina: the Cultural Richness of its Territory" u: Laura Baratin, Marta Acierno, Olivia Muratore
        INSTRUMENTS AND METHODOLOGIES FOR CULTURAL HERITAGE, CONSERVATION AND VALORIZATION,
        Editrice Gabbiano srl, Ancona, Italija, 2012., str. 219-226., ISBN 978-88-905347-4-4
-      „Future of heritage – a condition for space integity“ u: Piotr Pachura NEW KNOWLEDGE IN A NEW ERA
       OF GLOBALIZATION, INTECH, Rijeka, Hrvatska, 2011., str. 311-354., ISBN 978-953-307-501-3

Ostalo

"Arhitektura svrhe, vernakularnost tradicionalne mostogradnje", AGD profil, Magazin za arhitekturu, gradnju i dizajn, Bosna i Hercegovina, br.40, Pergola d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2010.


Preuzmite CV : Prof.dr. Lemja Chabbouh Akšamija dipl.ing.arh.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr. Lemja Chabbouh Akšamija dipl.ing.arh.