Profesori

Prof.dr. Nina Ugljen-Ademović dipl.ing.arh.

nina


Katedra: Katedra za projektovanje
Pozicija na katedri: Vanredni profesor
Predmeti na III ciklusu:

1. Arhitektonska kritika kao neodjeljivi dio suvremenog arhitektonskog djela
2. Uloga arhitekture i arhitektonskog diskursa u konstruiranju kulturnog identiteta


E-mail: ninau@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (61) 299 535

Obrazovanje:

 • 1990.godine diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu
 • 2002. godine Magistarska teza: “Vrednovanje starog i novog u arhitekturi (sistematično proučavanje starog da bi mogli kreativno stvarati novo u arhitekturi)” Fakultet za arhitekturo, Univerza u Ljubljani
 • 2007. godine Doktorska teza:  “Dvojnost pristupa problemu integriranja novog u postojeće u arhitektonskom oblikovanju” Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Biografija

Nina Ugljen - Ademović rođena je u Sarajevu 1967. godine.  Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala je u 1990. Od januara 1997. zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za projektovanje kao asistent na predmetu Osnovi projektovanja.
 
U maju 2002. godine obranila je magistarsku tezu pod naslovom “Vrednovanje starog i novog u arhitekturi (sistematično proučavanje starog da bi mogli kreativno stvarati novo u arhitekturi)” kod mentora prof. dr. Miloša Bočne, na Fakulteti za arhitekturo Univerza u Ljubljani i time stekla zvanje magistrice znanosti, koju i objavljuje 2004. godine.

U aprilu 2004. izabrana je u zvanje višeg asistenta na Katedri za projektovanje, te u isto vrijeme učestvuje i kao predavač na predmetima Osnovi projektovanja 1 i 2, Materijali i forme, te na postdiplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

U novembru 2007. godine obranila je doktorsku tezu pod naslovom «Dvojnost pristupa problemu integriranja novog u postojeće u arhitektonskom oblikovanju» kod mentora prof. dr. Muhamed Hamidović, na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu i time stekla zvanje doktora tehničkih znanosti.

U maju 2008. izabrana je u zvanje docenta na Katedri za projektovanje. U martu 2012. godine objavilaje knjigu pod naslovom „Kritika - stimulans arhitektonskoj ideji“. Iste godine izabrana u zvanje vanrednog profesora na oblasti Arhitektonskog projektiranja na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Od 2010. godine predaje na doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. U svom znanstvenom radu posvećuje se izabranim temama iz problematike  integriranja novih arhitektonskih formi unutar postojećeg okružja, te valorizaciji mogućih zahvata s obzirom na odgovornost koje arhitektura preko svog konačnog produkta ima prema društvu i okružju. Sama metodologija usmjerena je ka promoviranju i afirmiranju značaja meritornog, stručnog i teoretski potkrijepljenog arhitektonskog stava koji treba biti sinteza znanja, iskustva i moralne odgovornosti prema društvu i okružju u kojem nastaje.

Paralelno sa radom na fakultetu radi samostalno ili kao koautor na više od četrdeset projekata iz oblasti stambenih, sakralnih i javnih zgrada. Svoje radove je objavljivala i izlagala na deset skupnih izložbi.

Član savjeta AsaSa 1997. do 2005.
Član savjeta AsaBiH 2003. do 2005.
Član savjeta Europan-a 2000. do 2003.
Od juna 2013. godine član je Savjeta gradonačelnika Grada Sarajeva za urbanizam, ekologiju i estetsko uređenje grada.

Članci

 1. The Process of Redifining Cultural Identity in Societies in Transition, Case study: Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić, S. Ibrišimbegović, ACE 2014 Conference - Architecture and Civil Engineering, Singapore
 2. The Role  of Architectural Discourse in Preservation of Cultural Identity, N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić, 5th H&mH CICOP Conference 2013, Sarajevo (BiH)
 3. Sarajevo - Marijin Dvor The Formation of a New City Centre”, N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić, knjiga: Unfinished Modernisations Between Utopia and Pragmatism, urednici: Maroje Mrduljš, Vladimir Kulić, Croatian Architects’ Association, Zagreb, 2012, ISBN 978-953-6646-24-1
 4. “The Fusion of the Modern and the Traditional in Bosnia”, N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić, knjiga: Unfinished Modernisations Between Utopia and Pragmatism, urednici: Maroje Mrduljš, Vladimir Kulić, Croatian Architects’ Association, Zagreb, 2012, ISBN 978-953-6646-24-1
 5. Arhitektura je umjetnost oblikovanja - oblikovanje života i svijeta, N. Ugljen-Ademović, M - Kvadrat, stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu, Sfera, d.o.o, Mostar, 2012.
 6. Katolička kapela u Žeravcu, N. Ugljen-Ademović,  knjiga RESTART - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995 - 2010, autor knjige: Hans Ibelings, 2010, ISBN 978-9958-30-092-9
 7. Problem umetanja novih arhitektonskih struktura u postojeće urbano okruženje, N. Ugljen-Ademović,  knjiga: Arhitektura - stvaralačka sinteza tradicionalno savremeno, autor knjige:     Hamdija Salihović; Arhitektonski fakultet Sarajevo, 2010, str. 418 – 421
 8. Metodologija ponovne izgradnje sakralnih objekata (primjeri iz Bosanske Posavine), N. Ugljen-Ademović, Bilten 1-2/2003
 9. Prostori za razmišljanje Tadao Anda, N. Ugljen-Ademović, “Arh”, 1991, časopis Društva arhitekata Bosne i Hercegovine

Publikacije

-    Spoj modernog i tradicionalnog u Bosni i Hercegovini, (N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić),
     Nedokončane modernizacije, katalog, Umetnostna galerija Maribor, Slovenija, 2012, ISBN 978-961-6489-20-1
-    Sarajevo - Marijin Dvor „Programska kompozicija“ socijalističkog grada (N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić),
     Nedokončane modernizacije, katalog, Umetnostna galerija Maribor, Slovenija, 2012, ISBN 978-961-6489-20-1

Knjige

-    «Vrednovanje starog i novog u arhitekturi - sistematično proučavanje starog da bi se moglo izraditi kreativno novo»
     (Acta Architectonica et Urbanistica, 2004) ISBN9958-9706-9-4
-    “Kritika - stimulans arhitektonskoj ideji”, Dobra knjiga d.o.o, Sarajevo,2012,ISBN 978-9958-27-053-6

Studije

-    Nedovršene modernizacije / Unifinished Modernisations, EU program „Kultura 2007-2013“,
     Internacionalni naučno-istraživački projekt: Nedovršene modernizacije - između utopije i    
     pragmatizma: Arhitektura i urbanizam u bivšoj Jugoslaviji i zemljama nasljednicama /
     Unfinished Modernization between utopia and pragmatism: Architecture and urban planning in the 
     former Yugoslavia and the successor state, N. Ugljen-Ademović, E. Turkušić

 

Preuzmite CV : Prof.dr. Nina Ugljen-Ademović dipl.ing.arh.

 

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr. Nina Ugljen-Ademović dipl.ing.arh.