Predmeti

SAVREMENA PROVEDBA ZAŠTITE I ASPEKT REVERZIBILNOSTI

Naziv predmeta

SAVREMENA PROVEDBA ZAŠTITE I ASPEKT REVERZIBILNOSTI

 Šifra

01.08.63.

Odgovorni nastavnik 

  Doc. dr Lemja Chabbouh Akšamija

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu: Prema pravilima studiranja trećeg ciklusa studija

Cilj predmeta:
Ovladavanjem sadržaja modula, studenti će steći znanja za prosuđivanje o dosadašnjim, kako pozitivnim, tako i negativnim iskustvima u području provedbe zaštite, restauracije i revitalizacije graditeljske baštine.
Sticanje sposobnosti za uključivanje svih segmenata graditeljskog naslijeđa u proces aktivne zaštite.

Očekivani  ishodi učenja:
Uspješnim savladavanjem sadržaja ove materije, studenti stječu opće kompetencije i uvod u stručne kompetencije (znanja, vještine, razvijene sposobnosti). Savladavanjem općih, stvoriće se opći temelji za bolje savladavanje stručnih kompetencija.

Sadržaj:

Kritički osvrt na dosadašnja pozitivna i negativna iskustva konstruktivne sanacije, restauracije i ativne zaštite;
Povijesne strukture i materijali, suvremena dijagnostika, sanacija tradicionalnih materijala i konstrukcija;
Modaliteti aktivne zaštite;
Integriranje savremenog u tradicionalno;
Principi, kriteriji i mogućnosti;
Ograničenja i kreativna sloboda;
Restauracija kao imperativ;
Rekonstrukcija – kad, gdje i kako,
Mogućnosti transformacije graditeljske baštine u smislu forme i funkcije;
Reverzibilnost kao interdisciplinarni globalni problem.

Literatura:
Pagnatelli O., La datazione dendrocronologica, TeMA n3, 1998.
Anzivino c. L., Specificita del moderno e apriore della conzervazione, A-Letheia n 4, 1994.
Il Manuele del Restauro Architettonico, mancosu editore, 2002.
Torraca G., Porous Building Materials, ICCROM, Roma, 1988.
Lewin S. Z., A New Method for Conservation of Limestone and Marble Objects, seminar, Paris, UNESCO, 1970.
Feilden B. M., Conservation of Historic Buildings, ED. Butterworth, London, 1982.
Malnar H., Vlaga u povijesnim građevinama, Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture, Zagreb, 2003.
Restauration of Monuments in Herat, UN Development Programme, UNESCO, 1981.
Materijali, tehnike i strukture predantičkog, antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru, Znanstveni kolokviun, Zadar, 1976.
Nuccia B., Bruno A., Techniche escentive e detagli progetuali, Libreria CLUP, Milano, 2000.

Nastavne metode:
Studijski program obuhvaća aktivnu nastavu koja se dijeli na predavanja i studijski istraživački rad. Predavanja su predviđena kao interaktivna i studenti su obavezni pohađati sve oblike rada prema utvrđenom rasporedu. Na prvom času studenti dobivaju sve potrebne instrukcije o oblicima njihovog rada, karakteru i sadržaju aktivnosti koje se ocjenjuju i koje utječu na formiranje konačne ocjene.

Načini provjere znanja:
Učešće u nastavi i pohađanje predavanja - 10%;
Odbrana seminarskog rada -  90%.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.