Predmeti

ZAŠTITA HISTORIJSKOG GRADITELJSKOG KONTEKSTA I SAVREMENE INTERPOLACIJE

Naziv predmeta

ZAŠTITA HISTORIJSKOG GRADITELJSKOG KONTEKSTA
 I SAVREMENE INTERPOLACIJE

 Šifra

01.08.65.

Odgovorni nastavnik 

Doc.dr. Aida Idrizbegović Zgonić

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu: Nema preduslova

 

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa različitim aspektima konteksta u arhitekturi i omogućavanje integralnog pristupa prilikom savremenih intervencija i interpolacija unutar historijskog gradskog tkiva.

Očekivani  ishodi učenja:
Osposobljavanje studenata da sagledaju projektantsku problematiku integralno kroz analizu i sintezu saznanja o historijskom gradskom tkivu.

Sadržaj:
1. Uvodno predavanje ( pregled predmeta i uvod u temu, obaveze studenata) 2. Aspekti arhitektonskog konteksta (prirodni, izgrađeni i situacioni, kreirani) 3. Regionalizam, kritički regionalizam,savremene teorije 4. Case studies: Arhitektura u historijskom kontekstu 5. Metodologija projektovanja, integralni pristup u očuvanju arhitektonskog konteksta historijskih gradskih jezgri

Literatura:
Brent, B, C, Arhitektura u Kontekstu, IRO Gradjevinska knjiga, Beograd (Belgrade), 1985
Feilden, M.B,  Conservation of Historic Buildings, Reed Publishing, Frampton, NY, 1994
Finch, P, Learning form Longevity, Architectural Review,2006
Finch, P, The Certainty of Change, Architectural Review, 2007
Finch, P, Spanning Cultural Difference, Architectural Review, 2007
Kostof, Spiro, The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History, London, 1991
Kostof, Spiro  The City Ensembled, Thames and Hudson Ltd., London,1992
Kenneth, F, Towards a Critical Regionalism, Six Points for an Architecture of Resistance, In The Anti-Aesthetic: Essays on
Liane, L, and Tzonis, A, Why Critical Regionalism Today?" In Architecture + Urbanism, May 1990.
Marasović, T, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Sveučilište u Splitu, Split, 1985
Marasović, T, Zaštita graditeljskog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1983
Maroevic, I, Novo u starom (New in Old), Architectural Faculty in Zagreb,1992
Norberg-Schulz, C, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1980
Worthington,Taylor;Warren,New Buildings in historic settings, Architectural Press, 1998
Stan, A,  Points and Lines; Diagrams and Projects for the City; Princeton Architectural Press, 1999
Spector, T, The Morals of Modernist Minimalism - A Provocation, Harvard Design Magazine, fall 2006/winter 2007
Schmaling, S, Masked Nostalgia, Chic Regression, The Critical Reconstruction of Berlin, Harvard Design Magazine, Back issue 23, 2007

UNESCO World Heritage Centre, Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture— Managing the Historic Landscape (Vienna: UNESCO World Heritage Centre, 2005). 5.The World Heritage Center's Historic Cities Program is engaged in developing a recommendation on the Historic Urban Landscape, including investigating the impact of contemporary architectural additions on historic urban environments. See www.whc.unesco.org/en/cities

Predavanja (PPT i tekst poslan na mail svim studentima ili preko web stranice Arhitektonskog Fakulteta).

 

Nastavne metode:
Interaktivna predavanja sa prezentacijama koje obrađuju teorijske I praktične aspekte projektovanja u kontekstu, te individualni rad sa studentima na izradi seminarskih radova.

Načini provjere znanja:
Učešće u nastavi i pohađanje predavanja 20%; Seminarski rad 80%.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.