Predmeti

ŽIVOTNI CIKLUS OBJEKTA U TEORIJI I PRAKSI

Naziv predmeta

ŽIVOTNI CIKLUS OBJEKTA U TEORIJI I PRAKSI

 Šifra

01.08.58.

Odgovorni nastavnik 

  Doc.dr. Nerman Rustempašić

Ostali učesnici u nastavi

 Gostujući predavač iz oblasti upravljanja projektima

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu: Prema pravilima studiranja trećeg ciklusa studija

Cilj predmeta:
Osnovni cilj predmeta je edukacija studenata u kontekstu savremenih trendova u arhitektonskoj teoriji i praksi koji se odnose na probleme postojećih građevina kroz analiziranje svih faza životnog ciklusa arhitektonskog objekta. Kroz analizu stanja putem jedinstvene metodologije i savremenih tehnologija  unaprijediti postojeće stanje u svim važnim aspektima objekta. Dati znanja iz oblasti važeće zakonske regulative i evropskih normi i standarda iz ove oblasti.

Očekivani  ishodi učenja:
Sticanje znanja iz područja životnog ciklusa arhitektonskih objekata u svim fazama sa teoretskog aspekta kao i iskustava iz  prakse razvijenih zemalja u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Sadržaj:
Postavke problematike u oblasti životnog ciklusa objekata. Teorija životnog ciklusa – Generalni koncepti. Problematika održivosti i vijeka trajanja arhitektonskih objekata. Važeća zakonska regulativa i evropske norme i standardi iz oblasti. Faze životnog cikusa objekta: predprodukcijska faza, produkcijska faza, korištenje i održavanje, upravljanje objektima. Savremeni pristupi produženju vijeka trajanja objekkata. Kraj životnog vijeka objekta. Upravljanje građevinskim otpadom. Definiranje elementa modela za procjenu stanja objekata.     
Literatura:
Armer G.S.T., „Monitoring and Assessment of Structures”, Spon Press, London, 2001. Taylor & Francis, 2003.
Berge Bjørn, „The Ecology of Building Materials”, Architectural Press, Oxford, 2000
Geoff Mays, „Durability of Concrete Structures – Investigation, repair, protection”, Taylor & Francis, London 2003.
Giudice Fabio, La Rosa Guido, Risitano Antonino, „Product Design for the Environment - A Life Cycle Approach”, CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, 2006.
Group of authors, “Sustainable Building Tehnical Manual - Green Building Design, Construction, and Operations” Public Technology, Inc. US Green Building Council, Printed in the United States of America, 1996.
Grupa autora, „Handbook on Life Cycle Assessment-Operational Guide to the ISO Standards”, Kluwer Academic Publishers, New York, 2004.
International Code Council, INC. „2006 International Building Code” International Code Council, 2006.
Iselin, Donald G. ”The Fourth Dimension in Building : Strategies for Minimizing Obsolescence Studies in Management of Building Technology”, National Academies Press, Washington, D.C. 1993.
McDonough William & Braungart Michael, „Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things”, Nort Point Press, New York, 2002.
Munier Nolberto, „Introduction to Sustainability- Road to a Better Future”, Published by Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2005.
Preiser F.E. Wolfgang, „Assessing Building Performance”, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, 2005.
Ransom W.H., ”Building Failures - Diagnosis and Avoidance”, Spon Press, 1987, Taylor & Francis e-Library, 2005.
Rustempašić N. "Definiranje i modeliranje životnog ciklusa arhitwektonskih objekata", doktorska disertacija Arhitektonski fakultet, Sarajevo, 2010.
Durmišević Elma, Transformable Building Structures, Design for disassembly as a way to introduce sustainable engenieering to building design &construction, Doctoral Thesis, Technische Universiteit Delft, 2006.
Mulavdić Esad, „Kompromisni izbor materijala, konstrukcija i postupaka građenja stambenog objekta optimalizacijom energije na principima održivog razvoja“ doktorska disertacija, Građevinski  fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2003.
Grupa autora, „Smjernice za zbrinjavanje građevinskog otpada, Federalno ministarstvo prostornog uređenja“, Sarajevo, 2009.
Normativi: direktive, standardi, zakoni, uredbe, pravilnici i smjernice (EU i domaći)

Nastavne metode:
Predavanja uz prezentaciju sa interaktivnim učešćem studenata

Načini provjere znanja:

Izrada seminarskog rada na zadatu temu uz usmenu prezentaciju i diskusiju o radu. Rad se predaje u printanoj i digitalnoj formi i prezentacijom u digitalnoj formi.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.